pani_stosia: (Default)
[personal profile] pani_stosia
Згадався оце річної десь давнини пост Роніна-Данильченка, де він, крім іншого, писав, як його дратує оце "наші діти воюють голі та босі, голодні". Ми, мовляв, воїни, захисники, а не республіка Шкід. Мене тоді накрило хвилею емпатії - ну й правда ж! Вони роблять нелегку і важливу справу, а до них, мов до бомженят недоглянутих. Ця жалість (з найкращими почуттями!) демотивує навіть більше, ніж "фашисти і каратєлі праклятиє", бо якщо ти "каратіль" - то тебе хоч і ненавидять, але бояться і поважають (для декого це те саме). Коли ж на тебе дивляться з жалістю, почуваєшся жалюгідним.

********

До чого я оце зараз згадала? До відвідин бабусі, яка мене дуже любить. Це наче якісь чари, сильніші за все вуду світу. Щойно я була самостійною, самодостатньою, розумною і сильною людиною, і раптом - вжух! - стою гола й боса, холодна й голодна, геть всіма обіжена і наскрізь больна. І оці ботіночкі, шо на мені - вони в мене одні, егеж. І практично повне позбавлення суб'єктності у кожній фразі: "Хто тобі підстриг оту чолку? Хто тобі купив такі штани? Тебе не обіжають? Хто тобі сказав так зробити/навчив/показав/надоумив?"

Пиляяять! (подумки) А вголос: Бабусь, я доросла і давно сама купую собі штани. І чолку мені стрижуть у парикмахерській так, як я замовлю. Бо якщо мене стригтимуть не так, як я хочу, я до них більше не піду. І ніхто мене не обіжає, не той в мне характер, щоб мене обіжали, а я би те терпіла. І так далі. Бабуся наче вірить, а наче й ні. Але заспокоюється - здається, з онукою все гаразд. Але на наступні відвідини повториться те саме.

************

Так шо хотіла сказать, шановний читачу.
А хто вам купив оці штани, га? І чи вас не обіжають там?
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

pani_stosia: (Default)
pani_stosia

October 2017

S M T W T F S
123 4567
8910111213 14
15161718192021
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 23rd, 2017 12:38 am
Powered by Dreamwidth Studios