pani_stosia: (Default)
[personal profile] pani_stosia
 Прийшов Великдень і стрічки новин та коментарі густо зарясніли пасками та яйцями. 

Хунта звично стібеться писанками зі свастиками та ватними витворами мистецтва під проводом старечої деменції. 


Волонтери пригощають військових, військові пригощають недобитих Дірою бабушок, штабісти видають великодне поздоровлення для хлопців зі сталевими яйцями. (жарт, гра слів, креатиффф)


Нарід їсть паски і "плюється" на кулічі.
А я згадую, як у дитинстві заглядала по чужих кошиках і не того, що хотіла їсти, а з цікавості. Тільки зараз можна нікуди не заглядати, всі фоткають пасочки з писанками і викладають на сторінках, у блогах, у коментарях - сиди і милуйся. 
І так за душу бере, коли у якоїсь незнайомої тітоньки бачиш "свою" техніку розпису - таку просту але таку рідну. Хочеться пискнути голосом Петрика П'яточкіна: "Та це ж моя пісенька мої писанки"!


"Ібо істино кажу вам: настане день і буде вам явлено яйця. І ніхто не приховає яєць своїх від іншого і по яйцях іхніх впізнаєте їх." 

Шануймося.
 
Великодні українські писанки | Pysanky - Ukrainian Easter Eggs дивитись тут.


From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

pani_stosia: (Default)
pani_stosia

October 2017

S M T W T F S
123 4567
8910111213 14
15161718192021
22232425262728
293031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 23rd, 2017 12:40 am
Powered by Dreamwidth Studios